Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 Program przeznaczony jest do realizacji podczas zajęć wyrównawczych z języka polskiego w ramach projektu 9.1.2.. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu tj. we wtorek w wymiarze 1 godziny. Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które będą wspierać i uatrakcyjniać nauczanie ortografii i redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnych.

 Ma to zapewnić podniesienie poziomu znajomości zasad ortografii polskiej i doskonalenie sprawności ortograficznej, a także  sprawne posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi pisemnych.

Zajęcia rozpoczęły się 16 września 2014r. W miesiącu wrześniu zostały zrealizowane 3 godziny lekcyjne. Uczęszcza na nie 8 dzieci z klas IV – VI.

Na zajęciach zostały zrealizowana następujące tematy:

- Diagnoza umiejętności ortograficznych.

- Analiza i omówienie wyników diagnozy.

- Słownik ortograficzny bez tajemnic.

Na lekcjach wykorzystano różnorodne karty pracy, test diagnozy ,uczniowie pracowali ze słownikiem ortograficznym, zapoznali się z jego budową, objaśniali skróty i symbole zawarte w słowniku, a także ćwiczyli umiejętności wyszukiwania haseł .

 

Tematyka zajęć w pierwszym kwartale 2015 r. była następująca:

- Pisownia wyrazów z ch wymiennym na sz . Pisownia wyrazów z ch niewymiennym .       

- Pisownia wyrazów z ch po spółgłosce s i na końcu wyrazów.

- H czy ch – sprawdzamy nasze wiadomości.

- Wielkie litery na początku zdania. Pisownia imion, nazwisk i pseudonimów. Pisownia nazw geograficznych.

- Pisownia tytułów książek i czasopism.

- Pisownia nazw mieszkańców kontynentów, państw, regionów, narodowości i miast. Pisownia przymiotników utworzonych od nazw geograficznych.

-  Wielka litera w korespondencji, nazwach ulic i nazwach świąt. Redagowanie listu, życzeń i kart pocztowych.

-  Wielka czy mała litera?

-  Kiedy cząstki  - bym, -byś, -by pisze się razem, a kiedy oddzielnie?

 

Podsumowanie realizacji projektu „Rozwój edukacji kluczem do sukcesu”.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z uwzględnieniem ćwiczeń ortograficznych w klasach IV- VI.

    W dniu 26 maja zakończyliśmy realizację projektu z języka polskiego współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.,, Rozwój edukacji kluczem do sukcesu.”

     W zajęciach uczestniczyło ośmioro uczniów z klas IV- VI . Odbywały się one raz w tygodniu (w wymiarze 1 godz.) . Wszyscy uczniowie ukończyli go.

      Głównym celem zajęć było podniesienie poziomu znajomości zasad ortografii polskiej i doskonalenie sprawności ortograficznych, a także sprawne posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi pisemnych. Założone cele ogólne i szczegółowe zostały zrealizowane.

       Na podstawie obserwacji i testów badających osiągnięcia edukacyjne uczniów obserwuje się przyrost wiedzy  i praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przez dzieci zasad ortografii polskiej. Potwierdzają to również lepsze wyniki w nauce . Ponadto dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie nauczyli się sprawnie korzystać z różnych rodzajów słowników , układać i rozwiązywać krzyżówki ortograficzne i korzystać z programów multimedialnych.

      Mam nadzieję, że udział w zajęciach wyrównawczo- ortograficznych przyniesie uczniom wiele korzyści i zaprocentuje w następnych latach nauki.

Tematyka zajęć  w II kwartale była następująca:

  -  Utrwalenie poznanych zasad na mieszanym materiale ortograficznym. Dyktanda pl.                                                       - Kiedy cząstki –bym, -byś, -by piszemy łącznie, kiedy oddzielnie?

   -Rozdzielna lub łączna pisownia przeczenia nie z różnymi częściami mowy.  Utrwalenie poznanych zasad na mieszanym materiale ortograficznym

  -Diagnoza umiejętności ortograficznych na zakończenie zajęć „ Rozwój edukacji kluczem do sukcesu”

 -  Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych.

 - Ćwiczenia utrwalające poznane zasady ortograficzne. Podsumowanie wyników całorocznej pracy.