Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Kółko przyrodnicze

     Program koła przyrodniczo-ekologicznego adresowany jest do uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne. Jego treści pozwalają na dokładniejsze rozszerzenie wiadomości, które nie będą realizowane na lekcjach przyrody  ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka.

         Program jest realizowany w ramach Projektu „Rozwój edukacji kluczem do sukcesu”. Uczestnikami programu są dzieci szczególnie zainteresowane przyrodą, otwarte na świat, dążące do poszerzenia swoich horyzontów i wiedzy.

Celem programu jest:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów i postaw badawczych,

- kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych,

- rozumienie zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie,

- dochodzenie do wiedzy drogą obserwacji i pomiaru,

- posługiwanie się, interpretowanie informacji zawartych w zestawieniach, tabelach, mapach tematycznych, wykresach, schematach.

 Zakres treści programowych:

  1. Wybrane zagadnienia z botaniki – rośliny wokół nas.
  2. Wybrane zagadnienia z zoologii – zwierzęta i ich naturalne środowiska.
  3. Higiena środowiska a zdrowie człowieka.
  4. Kilka reakcji chemicznych spotykanych na co dzień (doświadczenia).
  5. Elektryczność w przyrodzie (doświadczenia).

W zajęciach, odbywających się co dwa tygodnie przez 2 godziny lekcyjne, będą uczestniczyć uczniowie klas IV-V. Zaplanowano  też udział uczniów w warsztatach edukacyjnych „Junior Odkrywca” w Sochaczewie.

 

W pierwszym kwartale 2015 r. omówiono następujące tematy:

-  Zwierzęta wodne i ich cechy charakterystyczne (uczeń opisuje budowę niektórych gatunków zwierząt wodnych (ryby, płazy) i ich warunków życia w wodzie, wyjaśnia  zależności między organizmami żyjącymi w wodzie, przedstawia łańcuch pokarmowy w środowisku wodnym.

-  Zwierzęta lądowe i ich naturalne środowiska (uczeń opisuje  budowę niektórych zwierząt lądowych   i ich naturalne środowiska, wskazuje warunki niezbędne do życia na Ziemi, omawia wpływ światła i ciepła na aktywność zwierząt, wymienia zwierzęta aktywne   w dzień i w nocy, przedstawia łańcuch pokarmowy w środowisku lądowym,

 - Zwierzęta chronione  w Polsce (uczeń podaje powody objęcia ochroną gatunkową niektórych zwierząt, dostrzega  zależności miedzy organizmami w przyrodzie, korzysta    z różnych źródeł wiedzy, poznaje za pomocą atlasu niektóre gatunki zwierząt,  a w szczególności zwierząt podlegających prawnej ochronie).

-  Znaczenie powietrza dla życia człowieka (uczeń podaje elementy środowiska przyrodniczego istotne dla zdrowia człowieka, wymienia czynniki meteorologiczne mające wpływ na skład powietrza, wskazuje zanieczyszczenia i ich źródła).

 -  Dlaczego należy segregować odpady? (sposoby segregacji odpadów, recykling, utylizacja,wysypisko śmieci a składowisko śmieci).

 W czasie zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat ochrony gatunkowej zwierząt, doskonalili umiejętność rozpoznawania zwierząt chronionych. Rozpoznawali też odgłosy zwierząt żyjących w lesie, poznawali zależności występujące w ekosystemie lasu, łąki).

 

Podsumowanie  zajęć koła przyrodniczo-ekologicznego

 

    W drugim kwartale, na zajęciach koła przyrodniczo-ekologicznego, uczniowie poznawali przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka i sposoby zapobiegania im. Z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych rysowali mapy poziomicowe, przedstawiali różne formy ukształtowania terenu za pomocą rysunku poziomocowego. Badali też właściwości właściwości gleb w najbliższej okolicy.

    Realizacja projektu zakończyła się 3 czerwca 2015 r. W tym dniu uczniowie, którzy brali udział w zajęciach koła uczestniczyli w wycieczce do Junior Odkrywca w Sochaczewie. Mieli tam okazję do zapoznania się z pracą profesjonalnego laboratorium biochemicznego, poszerzenia swojej wiedzy wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotów ścisłych, przekazanej w postaci ciekawych i wesołych doświadczeń naukowych. Postępując zgodnie  ze wskazówkami instruktora uczniowie wyizolowali z komórek selera i pomidora DNA. Żmudna procedura została uwieńczona sukcesem i każdy z uczestników zajęć mógł na własne oczy zobaczyć materiał genetyczny, w postaci delikatnych chmur nitek, w probówkach. Wykorzystanie wirówek laboratoryjnych pozwoliło na jeszcze lepsze uwidocznienie DNA. Potem królowała chemia. Zajęcia udowodniły, że chemia nie musi sprowadzać się do nudnych zadań i wzorów. Uczniowie wykonywali barwne reakcje chemiczne, robiły dymiącą probówkę - czyli reakcję utleniania, a także dające dużo radości „wybuchowe kolby”, które dzięki CO2  produkowały strzelającą w górę, kolorową pianę.  

    W projekcie brali udział uczniowie klasy IV i V w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Założone cele zostały osiągnięte. Przyrost wiedzy i umiejętności u uczestników projektu potwierdziły wysokie oceny końcoworoczne z przyrody. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie zdobyli wiedzę i doświadczenie umożliwiające im poznanie otaczającego świata oraz rozbudzenie ciekawości przyrodniczej Pogłębili swoją wiedzę i rozwijali zainteresowania przyrodnicze.

Zajęcia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Rozwój edukacji kluczem do sukcesu” były ciekawą propozycją zagospodarowania wolnego czasu uczniów, stwarzającą jednocześnie szansę ich intelektualnego rozwoju.