Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Oddział przedszkolny 3 i 4 - latków

Oddział Przedszkolny


- Pierwszy dzień w przedszkolu

 Pierwszy dzień w przedszkolu to jeden z najważniejszych dni w życiu dziecka. Na twarzach dzieci widać niepewność, zdziwienie , jednak w większości radość i zadowolenie, że nareszcie  będzie można ciekawie i wesoło  spędzić czas.  

W obecnym roku szkolnym najmłodsza grupa liczy 22 maluchów.  Po raz pierwszy próg przedszkola przekroczyło 10-cioro  dzieci. Początki nie zawsze są łatwe, ale wszyscy staramy się stworzyć sprzyjające i bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę.


- Ramowy rozkład dnia

 7.30-9.00   * schodzenie się dzieci

                  * zabawy indywidualne i w grupach

                  * zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce

                  * ćwiczenia poranne

                    * czynności samoobsługowe

9.00-9.30   * przygotowanie do śniadania

                  * doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku                

                  * kulturalne zachowanie się przy stole

 9.30-10.00 *zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych

                      opracowanych przez nauczycieli w oparciu o podstawę programową

                     * ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową, wzrokową,                        grafomotorykę

                     * działalność plastyczno-konstrukcyjna

 10.00-12.00 * zabawy swobodne i zorganizowane

                     * zabawy ruchowe i dowolne na świeżym powietrzu

                     * przygotowania do wyjścia na dwór

                     * zabawy dowolne na placu zabaw

                     * spacery, wycieczki

 12.00-13.00 * przygotowania do obiadu

                    * wdrażanie dzieci do samoobsługi

                    * wyrabianie umiejętności właściwego korzystania z urządzeń sanitarnych

                    * obiad

                    * praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem

                    * dbanie o utrzymanie czystości na stolikach

                    * odpoczynek poobiedni

                    * słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

                   * słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej

                    * oglądanie bajek dvd

                    * zajęcia dodatkowe, zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych

                    * zabawy integrujące grupę

 13.00-14.00 * praca indywidualna z dzieckiem

                    * ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych

                    * zabawy swobodne wg zainteresowań

 14.00 -14.30 * przygotowania do podwieczorku

                     * wdrażanie dzieci do samoobsługi

                     * doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

                     * kulturalne zachowanie się przy stole

 14.30-16.30 * zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

                    *  gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne

                    *praca indywidualna lub w małych zespołach

                    * zabawy na placu przedszkolnym

                    * rysowanie kredkami

                    * gry i zabawy stolikowe

                    * porządkowanie sali

                    * rozchodzenie się do domów


- Sprzątanie Świata

 21 września 2018r. przedszkolaki włączyły się do akcji "Sprzątania Świata". Tego dnia w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały dzieci do działań mających na celu dbanie o nasze środowisko. Nauczycielki szczególną uwagę dzieci zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling. Jednak główną atrakcją tego dnia było sprzątanie „Naszej Ziemi”. Dzieci bardzo zaangażowały się w tę akcję i dokładnie wykonały swoje zadanie.

- W tajemniczej krainie bajek

 Dnia 05 października dzieci z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do Łowicza, aby obejrzeć spektakl pt.: ”W tajemniczej krainie krasnali”, który wystawiony był w hali OSiR przez Teatr Muzyczny z Łodzi. Dla wielu maluchów była to niezwykła przygoda. Dzieci z wypiekami na twarzach patrzyły na przygody bohaterów. Po powrocie maluszki jeszcze długo opowiadały o swoich osobistych wrażeniach i spostrzeżeniach związanych ze spektaklem.

 - Konkurs dla rodziców

Drodzy Rodzice i Przedszkolaki! Ogłaszamy konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała”

Rok 2018 jest dla naszego kraju, rokiem wyjątkowym ponieważ obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Nasze Przedszkole również chciałoby się włączyć w uroczystości związane z tym wielkim wydarzeniem, dlatego ogłaszamy konkurs plastyczny na temat: „Piękna Nasza Polska cała”. 

Cele konkursu:

  Rozwijanie pomysłowości oraz wyobraźni twórczej dziecka;

  Rozwijanie uczuć patriotycznych u dzieci;

  Promowanie twórczości dziecięcej.

 Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole.

2. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2018 r. i trwać będzie do 02.11.2018 r.

3. Temat pracy konkursowej brzmi: „Piękna nasza Polska cała...”.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z NASZEGO PRZEDSZKOLA.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem rodzica.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6. Każda praca powinna być podpisana.

7. Koordynator konkursu: Bożena Jolanta Dudzińska

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 09.11. 2018r.

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.