Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach

Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Oddział przedszkolny 3 i 4 - latków

Oddział Przedszkolny

 • Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

 • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
 • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
 • jedną piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
 • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  DLA GRUPY 3-, 4-LATKÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8.00  DO 13.00

 7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci.

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.

8.00 – 9.00

Zabawy indywidualne i w grupach,

korzystanie z gier i układanek stolikowych,

zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

prace porządkowe w sali,

zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

ćwiczenia poranne.

9.0   – 9.30

Przygotowanie do śniadania:

 • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.

9.30 – 10.00

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycieli dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 17 obszarów edukacyjnych:

10.00 – 12.00

Zabawy swobodne i zorganizowane.

Zabawy ruchowe i dowolne na świeżym powietrzu:

- przygotowania do wyjścia na dwór:

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności.
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

- powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni.

12.00 – 13.00

Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

Obiad:

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.
 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej.

13.00 – 14.00

Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

14.00 – 14.30

Przygotowanie dzieci do podwieczorku:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.

14.30 – 16.30

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, praca indywidualna i w małych zespołach, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci.