Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. I-III

Uczniowie w młodszym wieku szkolnym zdobywają podstawowe umiejętności matematyczne, tak ważne, bo pozostające na całe życie. Kształtują pojęcie liczby w różnych aspektach, uczą się posługiwać pozycyjnym systemem dziesiątkowym, przyswajają pojęcia matematyczne, zdobywają szereg umiejętności praktycznych oraz dowiadują się jak wykorzystywać je w życiu codziennym. Problemem staje się jednak sytuacja, gdy uczeń, mimo znacznego wysiłku własnego, nauczycieli i rodziców, nie może posiąść tych umiejętności. Na ogół przyczyny tego zjawiska bywają złożone. Często okazuje się, że są one skutkiem fragmentarycznych zaburzeń rozwojowych ucznia, który poza tym prawidłowo funkcjonuje intelektualnie. Pojawia się wtedy szereg trudności matematycznych, które znacznie utrudniają dalszą edukację, dlatego warto wspierać rozwój ucznia poprzez dodatkowe zajęcia i ćwiczenia dostosowane do jego potrzeb edukacyjnych.

Dodatkowe zajęcia mają nieść pomoc uczniom mającym trudności  w uczeniu się matematyki. Przeznaczone są dla uczniów klasy I-III, u których stwierdzono obniżony poziom umiejętności matematycznych. Program zajęć napisany został na potrzeby zajęć dodatkowych   w celu ograniczenia ryzyka występowania u uczniów trudności szkolnych.

 

Cel główny:

  • Podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów klas początkowych i ograniczanie pierwszych symptomów trudności szkolnych.

 Cele edukacyjne:

  • korygowanie i wspomaganie tych procesów, od których zależy uczenie się matematyki,
  • usprawnianie myślenia logicznego i operacji matematycznych,
  • wyciszanie lękowych nastawień do zadań wymagających wysiłku intelektualnego,
  • dostarczanie dodatnich emocji w celu wzmocnienia aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
  •  wzbudzenie w uczniach poczucia wiary we własne siły,
  • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
  • wdrażanie do samodzielnego i dokładnego wykonywania poleceń nauczyciela.

Nauczyciele będą  dobierać treści nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych swoich uczniów spełniając w ten sposób założenia programu.

Działania ewaluacyjne obejmować będą: wnikliwą bieżącą obserwację działań i zachowań uczniów, kontrolę ustną i pisemną; sprawdziany teoretyczne i praktyczne. 

Liczba uczestników – 4 w tym  2K/2M + 5 w tym 5K/ 0 M + 4 w tym  3K/1M  razem  13 w tym 10K/3M

Tematyka przeprowadzonych zajęć

Klasa I

Podczas zajęć uczniowie otrzymali wsparcie dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu edukacji matematycznej oraz rozwijali umiejętności matematyczne.

Uczniowie usprawniali rozumienie pojęć związanych ze stosunkami przestrzennymi, określali kierunki oraz położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni, ćwiczyli spostrzegawczość i orientację w schemacie ciała oraz spostrzegawczość i orientację na kartce.     Klasyfikowali i układali przedmioty wg określonej cechy, w serie rosnące i malejące,  porównywali liczebności, ustalali  równoliczności zbiorów na podstawie przeliczenia w różnych kierunkach i łączenia w pary, rysowali zbiory, uzupełniali elementy w zbiorze, klasyfikowali obiekty i tworzyli kolekcje min. poprzez segregowanie przedmiotów w związku z ich przeznaczeniem.

Rozpoznawali figury geometryczne, kończyli rozpoczęty rysunek figury geometrycznej,  rysowali drugą połowę figury symetrycznej oraz mozaiki i szlaczki, kreślili po śladzie kształty wg poleceń. Projektowali obrazy z wykorzystaniem figur geometrycznych.

Posługiwali się pojęciem liczby naturalnej w aspektach: kardynalnym, porządkowym, miarowym. Utrwalali pisownię poznanych cyfr. Rozpoznawali liczby wśród innych elementów. Pisali liczby w ciągu. Przeliczali liczebności i stosowali określenia: najwięcej, najmniej, o 1 więcej, o 1 mniej. Rozkładali poznane liczby na składniki.

Na zajęciach stosowano gry dydaktyczne, zabawy ruchowe i manipulacyjne, wykorzystywano liczmany, liczydła, klocki - Matematyka w kolorach, figury geometryczne, figury porównawcze, mozaiki, układanki i nakładanki, puzzle, karty pracy. Zajęcia uatrakcyjniły pomoce pozyskane w ramach projektu m.in.: tablica interaktywna i programy multimedialne. 


Klasa II

Na zajęciach uczniowie na bieżąco uzupełniali braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu matematyki. Określali kierunki oraz położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni, klasyfikowali i układali przedmioty wg określonej cechy oraz w serie  rosnące i malejące, stosowali określenia: dłuższy, krótszy. Ćwiczyli spostrzegawczość i orientację  w schemacie ciała.

Ponadto uczniowie utrwalali wiadomości o zbiorach. Wskazywali części zbiorów oraz wyodrębniali podzbiory. Uzupełniali brakujące elementy w zbiorach. Manipulując przestrzennymi figurami geometrycznymi wskazywali linie prostopadłe i równoległe. Odczytywali wskazania zegarów w systemie 12 i 24-godzinnym, wykonywali proste obliczenia zegarowe, utrwalali pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta. Odczytywali i zapisywali liczby w systemie rzymskim od I do XII.

Klasyfikowali obiekty i tworzyli kolekcje (segregowanie przedmiotów w związku z ich przeznaczeniem), rozpoznawali figury geometryczne, kreślili po śladzie kształty według poleceń, rysowali mozaiki, szlaczki, drugą połowę figury symetrycznej, ćwiczyli spostrzegawczość oraz orientację na kartce. Doskonalili rachunek pamięciowy w zakresie 100 w obrębie czterech działań, uzupełniali tabelki funkcyjne, drzewka  i grafy.

Niektóre tematy dotyczyły wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Uczniowie doskonalili umiejętności praktyczne dotyczące obliczeń pieniężnych, zegarowych, kalendarzowych oraz ważenia i mierzenia.

Ponadto wykonywali ćwiczenia związane z figurami geometrycznymi (koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat, wielokąt), rozpoznawali je na płaszczyźnie ułożone w różnych   pozycjach. Mierzyli długość ich boków, obliczali obwody różnymi sposobami.

Na zajęciach wykorzystywane były następujące środki dydaktyczne: liczydła, miary długości, wagi, zegary, kalendarze, figury geometryczne, monety i banknoty, karty pracy. Zajęcia wzbogacały i uatrakcyjniały pomoce pozyskane w ramach projektu m.in.: tablica interaktywna oraz programy multimedialne doskonalące umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. – „Stare zamczysko” i „Fabryka zabawek”.


Klasa III

Na zajęciach uczniowie na bieżąco uzupełniali braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu matematyki. Określali kierunki oraz położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni, klasyfikowali i układali przedmioty wg określonej cechy oraz w serie  rosnące i malejące, stosowali określenia: dłuższy, krótszy. Ćwiczyli spostrzegawczość i orientację  w schemacie ciała.

Ponadto uczniowie utrwalali wiadomości o zbiorach. Wskazywali części zbiorów oraz wyodrębniali podzbiory. Uzupełniali brakujące elementy w zbiorach. Manipulując przestrzennymi figurami geometrycznymi wskazywali linie prostopadłe i równoległe. Odczytywali wskazania zegarów w systemie 12 i 24-godzinnym, wykonywali proste obliczenia zegarowe, utrwalali pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta. Odczytywali i zapisywali liczby w systemie rzymskim od I do XII.

Klasyfikowali obiekty i tworzyli kolekcje (segregowanie przedmiotów w związku z ich przeznaczeniem), rozpoznawali figury geometryczne, kreślili po śladzie kształty według poleceń, rysowali mozaiki, szlaczki, drugą połowę figury symetrycznej, ćwiczyli spostrzegawczość oraz orientację na kartce. Doskonalili rachunek pamięciowy w zakresie 100 w obrębie czterech działań, uzupełniali tabelki funkcyjne, drzewka  i grafy.

Niektóre tematy dotyczyły wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Uczniowie doskonalili umiejętności praktyczne dotyczące obliczeń pieniężnych, zegarowych, kalendarzowych oraz ważenia i mierzenia.

Ponadto wykonywali ćwiczenia związane z figurami geometrycznymi (koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat, wielokąt), rozpoznawali je na płaszczyźnie ułożone w różnych   pozycjach. Mierzyli długość ich boków, obliczali obwody różnymi sposobami.

Na zajęciach wykorzystywane były następujące środki dydaktyczne: liczydła, miary długości, wagi, zegary, kalendarze, figury geometryczne, monety i banknoty, karty pracy. Zajęcia wzbogacały i uatrakcyjniały pomoce pozyskane w ramach projektu m.in.: tablica interaktywna oraz programy multimedialne doskonalące umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. – „Stare zamczysko” i „Fabryka zabawek”.