Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki klasy IV-VI

          

W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną. Uczniowie bojąc się matematyki  nie lubią jej i  nie uczą się jej i tym sposobem mają coraz większe  zaległości. Wynikiem tego jest  strach przed każdą lekcją i negatywna ocena.  Brak wiary we własne siły jest najgorszym wrogiem ucznia. Można zmienić ten stan, jeśli w odpowiednim czasie dziecko otrzyma pomoc.Praca na lekcjach nie daje takiej możliwości by zająć się wyłącznie uczniami słabymi, dlatego też wskazana jest praca indywidualna z nimi. Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Program ten jest skierowany do uczniów klas IV -  VI mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Jest on  zgodny z podstawą programową i skorelowany z programem „Matematyka wokół nas”. Program będzie realizowany  w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo w III grupach.

 

CELE OGÓLNE

 

 • Przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły
 • Ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych
 • Ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki
 • Uzupełnianie braków w  wiadomościach matematycznych
 • Wyrobienie poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków
 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym
 • Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi  korygowanie błędów
 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • Rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania matematyczne)
 • Przypomnienie i utrwalenie algorytmu dodawania, odejmowania, mnożenie i dzielenia pisemnego
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych związanych z wykonywaniem działań na liczbach naturalnych
 • Przypomnienie i utrwalenie reguł kolejności wykonywania działań
 • Kształcenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych
 • Zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z ułamkami
 • Doskonalenie umiejętności zamiany ułamka niewłaściwego na liczbę mieszana  i odwrotnie
 • Kształcenie umiejętności skracania i rozszerzania ułamka do danego licznika lub mianownika
 • Kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłych
 • Zapoznanie uczniów ze sposobem odczytywania i zapisywania ułamków dziesiętnych
 • Kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych
 • Doskonalenie umiejętności obliczania pół trójkątów i czworokątów
 • Doskonalenie umiejętności obliczania obwodów dowolnych wielokątów
 • Doskonalenie umiejętności zastosowania poznanych wzorów do rozwiązywania zadań z życia codziennego
 • Zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z figurami przestrzennymi
 • Kształcenie umiejętności wskazywania ścian i krawędzi prostopadłych i równoległych
 • Kształcenie umiejętności  kreślenia siatek graniastosłupów
 • Kształcenie umiejętności obliczania pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań związanych z upływem czasu – kalendarz i czas
 • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o  jednostkach
 • Doskonalenie umiejętności zamiany różnych jednostek
 • Obliczanie prędkości, drogi i  czasu
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się skalą.
Liczba uczestników: 17 w tym 8K/ 9M.
 
Tematyka przeprowadzonych zajęć:
 
W  półroczu uczniowie ćwiczyli algorytm wykonywania działań pisemnych na liczbach naturalnych, liczbach całkowitych i wymiernych.
Ponadto ćwiczyli rozpoznawanie podzielności dużych liczb przez 2, 3, 4, 5, 9 i 10. Uczniowie doskonalili wyszukiwanie dzielników i wielokrotności liczb naturalnych. Wykonywali działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie) na ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych. Z działu: geometria,  poznali podstawowe pojęcia dotyczące figur płaskich, właśności czworokątów, trójkątów. Potrafią obliczać obwód i pole dowolnego czworokąta. Większość uczniów potrafi kreślić konstrukcyjnie wybrane wielokąty, kąty, proste równoległe i prostopadłe.
Poznane wiadomości uczniowie wykorzystują praktycznie podczas rozwiązywania testów on-line z platform: math.edu.pl, matzoo.pl oraz z gwo.pl. 
Na kolejnych zajęciach uczniowie będą przyswajać wiedzę z zakresu figur przestrzennych (brył).