Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych dla kl. IV-VI

W ramach projektu „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów” realizowany jest program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w podziale na trzy grupy po ośmiu uczniów. Każda grupa będzie uczestniczyć w zajęciach średnio jedną godzinę w tygodniu. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy IV, V i VI mających trudności z opanowaniem podstaw języka angielskiego.

Głównym celem zajęć jest przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości i umiejętności w celu skutecznego porozumiewania się w języku angielskim w mowie i w piśmie. Priorytetem jest umiejętność osiągania przez uczniów różnych celów komunikacyjnych.

Zajęcia prowadzone są w zakresie pięciu obszarów rozwijania kompetencji językowej uczniów:

  1. Znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych).
  2. Rozumienie wypowiedzi pisemnych i ustnych.
  3. Tworzenie wypowiedzi.
  4. Reagowanie na wypowiedzi.
  5. Przetwarzanie wypowiedzi.

Liczba uczestników 24 w tym 9K/15M

Tematyka przeprowadzonych zajęć:

Nadrzędnym celem dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języków obcych w klasach IV – VI, prowadzonych w ramach unijnego projektu „Umiem, wiem, rozumiem” jest przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości i umiejętności w celu skutecznego porozumiewania się w języku angielskim w mowie i w piśmie. Priorytetem jest umiejętność osiągania przez uczniów różnych celów komunikacyjnych. W okresie od września 2016 r. do stycznia 2017 r. uczniowie doskonalili swoje sprawności językowe w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Na zajęciach uczniowie korzystają z interaktywnych kursów nauki języka angielskiego dla nastolatków (poziom I i II), a także z programu „Profesor Henry” i „Euro Plus+”. Dzięki wykorzystywaniu tablicy interaktywnej nauka języka angielskiego stała się dla uczniów bardziej atrakcyjna, a system inteligentnych powtórek, skraca czas potrzebny na opanowanie nowych umiejętności. Uczniowie systematycznie podnoszą swoje wyniki w nauce, a udział w projekcie wymógł na nich systematyczność. Przyrost wiedzy i umiejętności językowych potwierdzają oceny przedmiotowe wyższe niż na początku udziału w projekcie. Wzrosła świadomość korzyści płynących z uczenia się języka angielskiego i motywacja do kontynuacji nauki.