Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu (zajęcia wyrównawcze) w kl. IV-VI

Program zajęć „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych metodą  eksperymentu (zajęcia wyrównawcze) – klasy IV-VI” realizowany jest ramach projektu „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów”. Uczestnikami programu są uczniowie klas IV – VI mający problemy w nauce przyrody, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Program obejmuje treści nauczania zgodne z podstawą programową obowiązującą w kształceniu uczniów na drugim etapie kształcenia m.in.: przyrodę najbliższej okolicy, zjawiska zachodzące  w przyrodzie, substancje ich właściwości i przemiana, człowiek w środowisku, zdrowy styl życia, ochrona przyrody.   Praca z uczniami polega na powtarzaniu wiadomości i ćwiczeniu podstawowych umiejętności oraz stałym uzupełnianiem braków w wiedzy.

Program ma charakter otwarty. Można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, bazy dydaktycznej szkoły oraz warunków środowiska lokalnego. Opiera się na indywidualnej pracy i bezpośrednim kontakcie z dziećmi, co w przypadku zajęć wyrównawczych prowadzonych w małych grupach daje taką możliwość. Realizacja programu skupiać się będzie na praktycznym działaniu oraz uwzględniać zajęcia w terenie jako formę bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Cele ogólne:

  • umożliwienie uczniom mającym trudności w nauce przyrody wyrównanie braków  w wiedzy i umiejętnościach,
  • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
  • budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów.

Cele szczegółowe:

  • analizowanie różnych źródeł wiedzy przyrodniczej i dokonywanie ich wartościowania,
  • nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i korzystania z przyrządów obserwacyjnych, pomiarowych w sposób prawidłowy i bezpieczny,
  • kształtowanie umiejętności czytania i wykorzystywania informacji z map, wykresów i schematów,
  • rozumienie  związków pomiędzy środowiskiem a działalnością człowieka,
  • kształcenie kluczowych umiejętności przyrodniczych niezbędnych w codziennym życiu i dalszej nauce,
  • uświadomienie uczniom, że zjawiska przyrodnicze można przedstawić modelowo za pomocą doświadczeń,
  • kształtowanie  i doskonalenie umiejętności planowania i prowadzenia obserwacji oraz eksperymentów przyrodniczych, a także ich dokumentowania.

Liczba uczestników - 17 w tym 8K/9M.

Tematyka prowadzonych zajęć:

W I półroczu uczniowie prowadzili obserwacje w terenie posługując się przyrządami przyrodnika takimi jak: lupa, lornetka, kompas. Poznali budowę mikroskopu i zasady mikroskopowania, obserwowali preparaty mikroskopowe. Oglądanie świata w powiększeniu szczególnie zainteresowało uczniów kl. IV, dla których był to często pierwszy kontakt z mikroskopem. Badali też wybrane właściwości gleby, sprawdzali wpływ detergentów na życie roślin. Założyli hodowlę fasoli, które posłużyły im do prowadzenia dalszych obserwacji. Wykorzystując przyrządy pomiarowe obserwowali i mierzyli składniki pogody. 

Uczniowie kl. V utrwalali umiejętność korzystania z podziałki liniowej, wykorzystywania skali przy rysowaniu planów. Dokonywali pomiarów boiska szkolnego różnymi sposobami, analizowali uzyskane wyniki i wyciągali wnioski. Wykonywali model pagórka, wyznaczali poziomice, utrwalali wiadomości na temat  budowy materii, sprawdzali doświadczalnie właściwości ciał stałych, cieczy i gazu.  Sprawdzali, od czego zależy szybkość parowania i badali rozpuszczalność różnych substancji w wodzie. Utrwali też swoją wiedzę na temat funkcjonowania wybranych układów człowieka.

Uczniowie kl. VI wyznaczali  objętość i gęstość ciał, szukali odpowiedzi na pytania: „Dlaczego rośliny wytwarzają owoce?”, „Czy wszystkie substancje tak samo przewodzą ciepło?”. Poznawali, za pomocą atlasu, niektóre gatunki zwierząt i roślin, a w szczególności tych podlegających ochronie. Na zajęciach często pracowali z mapą - określali  położenie punktu na mapie, doskonalili umiejętność czytania i wykorzystywania skali. Prowadzili też obserwacje mikroskopowe.

Podczas zajęć uczniowie mogli wyrównywać swoje braki w wiedzy i umiejętnościach przyrodniczych jak również poszerzać swoje zainteresowania. Chętnie uczestniczyli w zajęciach, a efekty ich pracy były widoczne na lekcjach przyrody.