Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla kl. IV-VI

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego jest adresowany do uczniów klas IV-VI, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opanowaniu treści z podstawy programowej języka polskiego.

Głównym celem programu jest wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu w takie

umiejętności i taką wiedzę, które pozwolą im wyrównać braki edukacyjne: utrwalić i uzupełnić wiadomości .

Na zajęciach będą realizowane  wybrane treści z trzech ogólnych celów kształcenia zawartych w podstawie programowej, a więc:

1.Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

2.Analiza i interpretacja tekstów kultury.

 3.Tworzenie wypowiedzi.

Spotkania z uczniami będą się odbywać w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej klasie.

 

 Cele ogólne:

- wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości,

- motywowanie do samodzielnej pracy,

- kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.

 

4. Cele szczegółowe:

Zajęcia prowadzone zgodnie z programem mają służyć uzupełnieniu i utrwaleniu wiedzy z języka polskiego ze szczególnym naciskiem na poprawność ortograficzno – interpunkcyjną w wypowiedziach pisemnych.

A zatem:

- doskonalenie umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz techniki czytania głośnego,

- kształcenie umiejętność poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej,

-rozwijanie głośne i ciche czytanie,

-określanie tematu i głównej myśli tekstu,

- identyfikowanie nadawcy i odbiorcy wypowiedzi,

- identyfikowanie wypowiedzi jako tekstu informacyjnego, literackiego, reklamowego,

- rozpoznawanie form gatunkowych,

- odróżnianie zawartych  w tekście informacji ważnych od drugorzędnych,

- wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio,

- rozumienie dosłownego i przenośnego znaczenia wyrazów  w wypowiedzi, ,

- dostrzeganie relacji miedzy częściami składowymi wypowiedzi,

- doskonalenie korzystania z informacji zawartych w słowniku i encyklopedii,

- kształtowanie świadomości językowej w zakresie fonetyki, rozpoznawania podstawowych części mowy, części zdania, zdań pojedynczych, złożonych, równoważników zdań, form przypadków, liczb, osób, czasów, rodzajów gramatycznych, a także niewerbalnych środków komunikacji,

- nazywanie własnych reakcji czytelniczych,

- konfrontowanie sytuacji bohaterów z własnymi doświadczeniami,

- charakteryzowanie i ocenianie bohaterów,

- odróżnianie realizmu od fantastyki,

- rozpoznawanie w tekście literackim podstawowych środków poetyckich,     

- rozpoznawanie podstawowych elementów wiersza,

- omawianie akcji, wyodrębnianie wątków, wydarzeń,

- wyodrębnianie elementów dzieła filmowego, telewizyjnego oraz widowiska teatralnego,

- identyfikowanie podstawowych gatunków literackich,

- odczytywanie wartości pozytywnych i ich przeciwieństw,

- tworzenie spójnych tekstów na tematy poruszane na zajęciach,

- formułowanie pytań do tekstu,

- tworzenie wypowiedzi pisemnych w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, pamiętnik, dziennik, list oficjalny i prywatny, sprawozdanie, opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, zaproszenie, notatka, plan ramowy i szczegółowy,

- pisanie poprawne pod względem gramatycznym, stylistycznym, ortograficznym , interpunkcyjny.

 

     Prowadzone w I półroczu zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. W trakcie zajęć dzieci doskonaliły umiejętności czytania ze zrozumieniem, redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych zawartych w podstawie programowej, wykonywały szereg ćwiczeń ortograficznych, doskonaląc w ten sposób sprawności ortograficzne. Na zajęciach utrwalały także wiadomości z nauki o języku i teorii literatury.

     Tematy lekcji realizowane w ramach projektu były dla uczniów atrakcyjne dzięki wykorzystywaniu wielu dostępnych w szkole pomocy dydaktycznych tj: plansze edukacyjne, różnorodne słowniki dostępne dla każdego dziecka, karty pracy, wykorzystanie  tablicy interaktywnej i programu multimedialnego  „Władcy Słów”.

    Testy kompetencji przeprowadzone  w poszczególnych klasach  wykazały kilkuprocentowy przyrost wiedzy  wśród badanych uczniów.