Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów kl. II-III

Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu komputerowego i oprogramowania ustawicznie wzrasta rola edukacji informatycznej. Także zmiany następujące w systemie szkolnictwa idą w kierunku przygotowania uczniów do życia we współczesnym świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i powszechnym dostępem do informacji. Coraz większego znaczenia nabierają umiejętności korzystania z techniki komputerowej oraz selekcjonowania informacji. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania swoich zainteresowań. Ułatwia docieranie do zasobów informacji i rozwija  twórczą aktywność uczniów.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II-III, którzy są zainteresowani poszerzaniem swoich umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania komputera. Podstawowym założeniem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  z różnych źródeł oraz skutecznego rozwiązywania problemów. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo w dwóch grupach wiekowych : klasa II, klasa III. Jest on dostosowany do stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności uczniów.

Wprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje informatyczne uczniów jest rozwiązaniem programowym i metodycznym poszerzającym zakres treści i celów realizowanych w ramach podstawy programowej.

 

Cel główny:

 • rozwój osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów,
 • wdrażanie uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym.

Cele szczególowe:

 • poznanie  podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną,
 • zainteresowanie rosnącymi możliwościami zastosowań komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej,
 • poznanie wpływu technologii informacyjnej na nasze życie,
 • stworzenie możliwości poszerzania wiedzy szkolnej,
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • tworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów
  w samodzielny i twórczy  sposób,
 • spomaganie procesów dydaktycznych poprzez korzystanie z programów edukacyjnych,
 • rozwijanie uzdolnień i  zainteresowań,
 • przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania     i dostępnych danych komputerowych,
 • kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej,
 • uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z technologią informacyjną,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie.

Ocena postępów i ewaluacja programu zajęć odbywać się będzie na bieżąco na podstawie monitoringu postępów w nauce, obserwacji wytworów pracy uczniów. 

Liczba uczestników  12 w tym 6K/6M

Tematyka przeprowadzonych zajęć

Na zajęciach uczniowie poznali elementy zestawu komputerowego oraz zasady bezpiecznego korzystania z komputera. Rysowali znaki drogowe  z wykorzystaniem poznanych narzędzi  z Przybornika. Korzystali z prezentacji multimedialnej na temat bezpieczeństwa w szkole. Ponadto poznali działanie Kalkulatora i wykonywali obliczenia. Utrwalili znajomość klawiszy Alt (prawy), Enter, Shift, CapsLock, Spacja, Delete, Backspace. Wstawiali obiekty Clipart.. Korzystali z galerii WordArt. Wstawiali autokształty
 i Symbole.

Poznali sposób pisania polskich znaków na klawiaturze, kopiowali elementy rysunku i tekstu, poznali zasady działania prezentacji multimedialnej, tworzyli listy numerowane  i punktowane, wykonywali ozdobne napisy korzystając z galerii WordArt. Utrwalali zasady pisania tekstów w programie Word, zmieniali wielkość, rodzaj i kolor czcionki, formatowali teksty.

Wykonywali prace plastyczne korzystając z Przybornika w programie Paint, zmieniali położenie rysunków, wstawiali pola tekstowe i napisy. Korzystali z edukacyjnych stron internetowych.

Zajęcia wzbogaciły i uatrakcyjniły pomoce pozyskane w ramach projektu m.in.: laptopy, tablety, tablica interaktywna oraz stały dostęp do internetu.