Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów kl. IV-VI

WSTĘP

            Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu komputerowego i oprogramowania ustawicznie wzrasta rola edukacji informatycznej. Także zmiany następujące w systemie szkolnictwa idą w kierunku przygotowaniauczniów do życia we współczesnym świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i powszechnym dostępem do informacji. Coraz większego znaczenia nabierają umiejętności korzystania z techniki komputerowej oraz selekcjonowania informacji. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania swoich zainteresowań. Ułatwia docieranie do zasobów informacji i rozwija  twórczą aktywność uczniów.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Program ten jest skierowany do uczniów klasy IV - VI, którzy są zainteresowani poszerzaniem swoich umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania komputera. Podstawowym założeniem programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz skutecznego rozwiązywania problemów. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Jest on dostosowany do stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności uczniów, jak również do możliwości szkolnej pracowni informatycznej. Na zajęcia uczęszczać będą uczniowie, których charakteryzuje:

-  wysoki poziom umiejętności informatycznych,

-  dobre  wyniki nauczania z edukacji informatycznej,

-  zainteresowanie TIK i chęć udziału w zajęciach.

Wprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje informatyczneuczniów jest rozwiązaniem programowym i metodycznym poszerzającym zakres treści i celów realizowanych w ramach podstawy programowej.

 

CELE OGÓLNE

 

 • rozwój osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów,
 • wdrażanie uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • poznanie  podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną,
 • zainteresowanie rosnącymi możliwościami zastosowań komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej,
 • poznanie wpływu technologii informacyjnej na nasze życie,
 • stworzenie możliwości poszerzania wiedzy szkolnej,
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania
   i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • tworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów
  w samodzielny i twórczy  sposób,
 • wspomaganie procesów dydaktycznych poprzez korzystanie z programów edukacyjnych,
 • rozwijanie uzdolnień i  zainteresowań,
 • przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania  i dostępnych danych komputerowych,
 • kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej,
 • uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z technologią informacyjną,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie.

Liczba uczestników  18 w tym 9K/9M

Tematyka przeprowadzonych zajęć

Na zajęciach uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego korzystania   z komputera. Zakładali własne foldery. Tworzyli rysunki z wykorzystaniem narzędzi malarskich w programie Paint. Ponadto projektowali w edytorze grafiki, dobierali kolory i elementy ozdobne. Sporządzali listy, tworzyli tabele zgodnie z podanym wzorem. Poznali pojęcia: komórka, wiersz, kolumna. Sporządzali notatki w edytorze tekstu oraz autoportret graficzny. Ponadto tworzyli dokumenty tekstowe ilustrowane symbolami i znakami graficznymi, zestawiali dane w tabeli. Opracowali projekty zaproszeń, dyplomów korzystając z dostępnych w programie Word obramowań i znaków graficznych. Tworzyli slajdy prezentacji z wykorzystaniem tekstu i grafiki. Przypisywali im efekty specjalne w celu uatrakcyjnienia prezentacji. Układali krzyżówki i rebusy. Poznali zasady pracy w programie Logomocja. Tworzyli proste rysunki z wykorzystaniem języka logo: kwadraty, prostokąty, okręgi, koła współśrodkowe, pawie oczka, piramidy. W programie Logomocja tworzyli własne linie melodyczne. Poznali podstawowe procedury. Zmieniali grubość i kolor pisaka oraz kolor i wzór malowania. Korzystali z edukacyjnych stron internetowych. Zajęcia wzbogaciły i uatrakcyjniły pomoce pozyskane w ramach projektu m.in.: laptopy, tablety, tablica interaktywna oraz stały dostęp do internetu.