Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Wsparcie uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły w kl. I

ZAJĘCIA – WSPARCIE UCZNIÓW MŁODSZYCH W RAMACH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH OFERTĘ SZKOŁY – KLASY I

dla uczniów klasy I

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach

realizowane w r.sz. 2016/2017

 

WSTĘP

     Nauczanie wczesnoszkolne jest bardzo ważnym okresem edukacyjnym w rozwoju każdego ucznia. Wiadomości i umiejętności, jakie dziecko nabędzie w tym czasie są warunkiem dalszej jego edukacji. Na tym etapie kształcenia istotne są umiejętności mówienia, czytania i pisania. Droga do ich zdobycia wymaga wielu zabiegów natury dydaktyczno-metodycznej ze strony nauczyciela, ale również aktywnej pracy samego ucznia oraz współpracy rodziców. Porozumienie ze strony ucznia, nauczyciela i rodziców pozwoli na opanowanie przez dziecko niezbędnych umiejętności.

 

ZAŁOŻENIA

Program zajęć – Wsparcie uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły realizowany będzie w roku szkolnym 2016/2017 w klasie I w ramach Projektu „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na zajęcia przewidziano jedną godzinę tygodniowo.

Projektem objęci zostali uczniowie i uczennice klasy I. Dobór do uczestnictwa w  projekcie  został  dokonany w oparciu  o  diagnozę, której celem było  rozpoznanie  specjalnych  potrzeb   edukacyjnych uczniów w zakresie funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego oraz rozwoju sprawności manualnych i motorycznych, a także stworzenie tym uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Program zajęć obejmuje m.in. ćwiczenia manualno-graficzne, ćwiczenia grafomotoryczne, wypowiedzi na bliskie uczniom tematy, naukę pisania liter i sylab, ćwiczenia w kształtnym pisaniu.

 CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ:

   Wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej dziecka do nauki, eliminacja niepowodzeń szkolnych oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Kształcenie pamięci wzrokowej, usprawnienie umiejętności obserwacji i właściwej interpretacji poleceń nauczyciela.

- Eliminowanie zbędnych ruchów i braku koordynacji.

- Kształcenie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, umiejętności analizy i syntezy, koordynacji wzrokowo-słuchowej.

- Wdrażanie do koncentracji uwagi i prawidłowej interpretacji poleceń nauczyciela.

- Usprawnienie spostrzegania wzrokowego w zakresie wyodrębniania figury z tła, usprawnienie koordynacji wzrokowo-słuchowej, spostrzeganie stosowanych przeniesień.

- Wdrażanie do samodzielnego i dokładnego wykonywania poleceń nauczyciela. 

 Liczba uczestników – 5 w tym  3K/2M

 Tematyka przeprowadzonych zajęć

     Na zajęciach w I półroczu uczniowie usprawniali motorykę rąk, kreślili po śladzie kształty i zamalowywali obrazki wg poleceń, rysowali kształty literopodobne i przedmioty, wychwytywali powtarzające się sekwencje i kontynuowali rytm, kolorowali oraz kreskowali, składali całość obrazka z jego części. Uczniowie ćwiczyli i usprawniali funkcje słuchowe   i wzrokowe na materiale bezliterowym, wyodrębniali różnice między obrazkami. Omawiali   i opisywali ilustracje i historyjki obrazkowe, układali zakończenia. Ćwiczyli analizę i syntezę wzrokowo-słuchową na materiale literowym i głoskowym, wydzielali zdania i wyrazy z mowy, dzielili wyrazy na sylaby, wyodrębniali samogłoski z sylab i wyrazów, rozpoznawali poznane litery, wyszukiwali wyrazy z jednakową literą i sylabą. Ćwiczyli czytanie, układali  i pisali sylaby, wyrazy i zdania z poznanych liter. Podczas  zajęć  wykorzystywano  następujące  środki  dydaktyczne:  gry dydaktyczne, alfabet ruchomy, suwaki sylabowe, układanki sylabowe, historyjki obrazkowe, karty pracy. Zajęcia uatrakcyjniły pomoce pozyskane w ramach projektu m.in.: tablica interaktywna i gry edukacyjne z Bolkiem i Lolkiem: „Alfabet i nauka czytania”, „Na tropie zaginionej księgi ortografii”.