Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (w tym danych ucznia i jego rodziców/ opiekunów prawnych ) jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach  z siedzibą w : 99-400 Zielkowice, Zielkowice 145, reprezentowana  przez  dyrektora szkoły. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: szkola@spzielkowice.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni w naszej szkole Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem mailowym: inspektor@kiodo.pl.

3. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica/prawnego opiekuna - w celach rekrutacyjnych, a także w  celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b)  dane osobowe ucznia związane z jego udziałem w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

c) wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły i profilach społecznościowych na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

d) dane osobowe kontrahentów przetwarzane są w celu zawarcia i/lub realizacji umowy , na podstawie art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO, a także w celu wywiązania się z prawnych obowiązków nałożonych na administratora np. w  zakresie rachunkowości.

e) dane otrzymywane za pomocą korespondencji mailowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy.  Stosownie do charakteru nadesłanej korespondencji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit a – czyli udzielona zgoda w postaci podania danych przez osobę wysyłającą maila, art. 6 ust 1 lit c – czyli obowiązek prawny  wynikający z Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów lub art. 6 ust 1 lit b – dane przetwarzane są w związku z zawartą  umową lub w celu jej zawarcia.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Łowicz lub podmioty uprawnione na podstawie zawartych z administratorem umów o współpracę i związanych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych np. w zakresie eksploatacji dziennika elektronicznego lub  obsługi IT.

5. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. W ramach prowadzenia nauczania zdalnego przez szkołę za pomocą usługi Teams, poddostawca tej usługi -  firma Microsoft Corporation wykorzystuje serwery umieszczone w krajach trzecich (m.in. w USA, Australii, Wielkiej Brytanii), w takim przypadku firma ta w ramach stosowanych klauzul umownych  zapewnia, że  przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem  odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach prawa, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.  W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, będą one przetwarzane do momentu ustania celu w jakim zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody.

7. Na zasadach opisanych w RODO Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja wszystkich wymienionych prawa wymaga formy pisemnej .

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów Szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b – 3c wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa. Podanie danych kontrahentów w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa np. kodeks cywilny skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.

10. Administrator informuje, że w stosunku do przetwarzanych danych nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Dokumenty do pobrania:

- Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne 

    Prawo zamówień publicznych

- Umowa  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

   Powierzenie danych osobowych

- Wniosek o udostępnienie danych osobowych

   Udostępnianie danych osobowych

- Wniosek o zmianę danych osobowych

   Zmiana danych osobowych

- Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

   Ograniczenie przetwarzania danych osobowych

- Wniosek o usunięcie danych osobowych

  Usunięcie danych osobowych