Rodo

Inspektorem danych osobowych jest Pan Tomasz Kuciński.

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej   im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach,

2. Z administratorem można się skontaktować:

a) Listownie kierując korespondencję na adres: Zielkowice 145, 99-400 Łowicz;

b) Telefonicznie: 468374315

c) Poprzez pocztę e-mail: szkola@spzielkowice.pl3.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@kiodo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6. Posiada Pani/Pan prawo do

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

e)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe  zawarte są w punktach 2 i 3.

7. Administrator nie wykonuje profilowania podanych danych osobowych.

8. W przypadku kontaktu z nami podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe  jest obligatoryjne. W innych przypadkach i pozostałych kwestiach jest dobrowolne.

Dokumenty do pobrania:

- Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne 

   Prawo zamówień publicznych

- Umowa  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

   Powierzenie danych osobowych

- Wniosek o udostępnienie danych osobowych

   Udostępnianie danych osobowych

- Wniosek o zmianę danych osobowych

   Zmiana danych osobowych

- Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

   Ograniczenie przetwarzania danych osobowych

- Wniosek o usunięcie danych osobowych

  Usunięcie danych osobowych