Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Projekt „Rozwój edukacji kluczem do sukcesu”

Z dniem 1 września 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Zielkowicach oprócz planowanych zajęć dydaktyczno – wychowawczych rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów klas IV - VI  w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-10-113/13 „Rozwój edukacji kluczem  do sukcesu”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej       w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych z terenu gminy wiejskiej Łowicz, ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych oraz poradnictwo edukacyjno zawodowe poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych   i wdrażanie programu rozwojowego.

Projekt pn. „Rozwój edukacji kluczem do sukcesu” obejmuje wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej    w Zielkowicach poprzez udział uczniów w:  

a)     Zajęciach wyrównawczych z języka polskiego

b)    Zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego

c)     Zajęciach wyrównawczych z matematyki

d)    Kółka przyrodniczo – ekologicznego

e)     Zajęć artystycznych

f)      Szkolnym ośrodku kariery.

Do rekrutacji pierwszeństwo ma uczeń, który:

a. ma słabe wyniki w nauce (oceny na koniec poprzedniego roku szkolnego),

b.  typuje go  nauczyciel,

c. zgłosi się pierwszy,

d. ma słaby wyniki testu kwalifikacyjnego.

W zajęciach z wyrównawczych z języka polskiego może brać udział uczeń, który spełnia warunki:

- dostateczne i niższe oceny semestralne i z testów diagnostycznych

- opinia wychowawcy i PPP

- kolejność zgłoszenia

W zajęciach z wyrównawczych z języka angielskiego może brać udział uczeń, który spełnia warunki:

- dostateczne i niższe oceny semestralne i z testów diagnostycznych

- opinia wychowawcy i PPP

- kolejność zgłoszenia.

W zajęciach z wyrównawczych z matematyki może brać udział uczeń, który spełnia warunki:

- dostateczne i niższe oceny semestralne i z testów diagnostycznych

- opinia wychowawcy i PPP

- kolejność zgłoszenia.

W zajęciach koła  przyrodniczo – ekologicznego może brać udział uczeń, który spełnia warunki:

- ocena co najmniej dobra z zajęć przyrodniczych

- wysoka frekwencja na zajęciach

- kolejność zgłoszenia.

W zajęciach koła  artystycznego może brać udział uczeń, który spełnia warunki:

- posiada zainteresowania z obszaru kultury/plastyki

- uczeń który nie ma możliwości uczestnictwa w kulturze

- rekomendacja wychowawcy.

W zajęciach Szkolnego ośrodka kariery może brać udział uczeń, który spełnia warunki:

- jest uczniem ostatniej lub przedostatniej klasy szkoły podstawowej.