Szkolny ośrodek kariery

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY (SzOK)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. M. KONOPNICKIEJ

W ZIELKOWICACH

 

SzOK - to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie, umiejętności związane z odnalezieniem swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają zawody i zasady rządzące rynkiem pracy, poznają ofertę edukacyjną szkół i źródła informacji nt. kierunków kształcenia oraz rynku pracy, formułują swój właściwy stosunek do pracy.

 

Cele SzOK

 •  Poznawanie własnych predyspozycji zawodowych
 •  Nabycie umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej i edukacyjnej
 •  Wykształcenie umiejętności prezentowania własnej wiedzy i umiejętności
 •  Kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężenia bierności, radzenia sobie z trudnościami i przeciwnościami
 •  Formowanie właściwego stosunku do pracy

 

Zadania SzOK

 •  Poznawanie siebie – ocena własnych możliwości i predyspozycji zawodowych przez uczniów
 •  Zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkół, charakterystyką zawodów, rynkiem pracy
 •  Wskazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na temat kierunków kształcenia, rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodowym, możliwości zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych
 •  Prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 •  Udzielenie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom
 •  Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno - zawodowych

 

Cele zajęć z uczniami

 • Poznawanie własnych predyspozycji zawodowych (mocne i słabe strony)
 • Nabywanie umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 • Formowanie właściwego stosunku do pracy i uczenia się
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych, w tym umiejętności pracy zespołowej, komunikatywności i przedsiębiorczości
 • Przełamanie barier emocjonalnych i budowanie poczucia wartości własnej osoby oraz rozwijanie szacunku do siebie i drugiej osoby.

 

Zajęcia odbywają  się w trzech modułach:

I. Poznawanie siebie – ocena własnych możliwości i predyspozycji (mocne i słabe strony).

II.Poznawanie zawodów – charakterystyka zawodów ( w tym „zawodów przyszłości”) i rynku pracy oraz źródeł informacji na ten temat.

III.Konfrontowanie samooceny z wymaganiami szkół i zawodów – poznawanie oferty edukacyjnej szkół (jak zdobyć wymarzony zawód) i poznawanie źródeł informacji na temat kierunków kształcenia i formułowanie właściwego stosunku do pracy.

  

W pierwszym kwartale 2015 r. tematyka zajęć dotyczyła związku między obecnym uczeniem się a wykonywaniem wymarzonego zawodu, oraz poznawania świata zawodów, w tym zawodów przyszłości i pozyskiwania informacji o nich.

Uczniowie wzbogacili wiedzę na temat uczenia się oraz zawodów, w tym zawodów przyszłości oraz nabyli umiejętności związane z poszukiwaniem informacji o rynku pracy.

Wzrosła ich świadomość na temat konieczności podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z karierą zawodową.

W drugim kwartale zajęcia w SzOK-u dotyczyły rynku pracy  i możliwości zdobycia zawodu (edukacja). Uczniowie dowiedzieli się, gdzie szukać potrzebnych informacji o zawodach i szkołach oraz jak planować swoją ścieżkę zawodową.

Uczniowie zdobyli wiedzę o rynku pracy i rynku edukacyjnym oraz potrafią szukać informacji o zawodach i szkołach. Zdobyli też wiedzę, jak planować karierę zawodową. W klasie powstał kącik, w którym znajdują się informacje o zawodach i szkołach oraz źródłach informacji (np.  foldery).

 

Podsumowanie

 

Uczniowie na zajęciach dowiedzieli się, jak ważne są  marzenia i zainteresowania zawodowe – wiedzą, że trzeba je realizować mimo przeciwności (wiara w siebie i w sukces). Poznali swoje mocne strony i predyspozycje oraz ograniczenia. Dowiedzieli się wiele na temat różnych zawodów, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych (drogi prowadzące do zawodu). Wiedzą, gdzie szukać informacji o zawodach i szkołach. W ankietach wszyscy uczniowie odpowiedzieli, że ich wiedza z zakresu doradztwa zawodowego wzrosła o co najmniej 50%.