Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

W ramach projektu „Rozwój edukacji kluczem do sukcesu” realizowany jest program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki  i środy). Przeznaczone są dla uczniów klasy V i VI mających trudności z opanowaniem podstaw języka angielskiego.

Podstawowym celem zajęć jest przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości i umiejętności w celu skutecznego porozumiewania się w języku angielskim w mowie i w piśmie. Priorytetem jest umiejętność osiągania przez uczniów różnych celów komunikacyjnych.

Zajęcia prowadzone są w zakresie pięciu obszarów rozwijania kompetencji językowej uczniów:

  1. Znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych).
  2. Rozumienie wypowiedzi pisemnych i ustnych.
  3. Tworzenie wypowiedzi.
  4. Reagowanie na wypowiedzi.
  5. Przetwarzanie wypowiedzi.

Doskonalenie sprawności językowych uczniów odbywa się w zakresie podstawowych funkcji językowych:

a) słuchania – rozumienie wypowiedzi ze słuchu

b) czytania – rozumienie wypowiedzi pisemnych

c) pisania – tworzenie i przetwarzanie wypowiedzi pisemnych.

d) mówienia - tworzenie i przetwarzanie wypowiedzi  

e) gramatyki – znajomość rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków i zaimków.

Na zajęciach  wykorzystywane są  różnorodne karty pracy, testy diagnostyczne, uczniowie pracują ze słownikiem angielsko – polskim i polsko – angielskim, zapoznali się z jego budową, objaśniają skróty i symbole zawarte w słowniku, a także ćwiczą umiejętności wyszukiwania haseł.

 

W pierwszym kwartale 2015 roku na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów z kl. V i VI (grupy I i grupy II) uczniowie zostali zapoznani z  tematyką dotyczącą:

- czasowników regularnych i nieregularnych ,

- stopniowania przymiotników krótkich (jednosylabowych) i długich (wielosylabowych),

- określników częstotliwości ( always, usually, often, sometimes, seldom),

- zaimków dzierżawczych (przymiotnych i rzeczownych).

 -  podawania czasu

- odmiany czasownika  „can".        

 

Uczniowie przygotowywali się do próbnego sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego, który zostanie przeprowadzony 1.04.2015 r.   Nastąpiła poprawa wyników z próbnych testów kompetencji z języka angielskiego zarówno w klasie V jak też w klasie VI.

 

Podsumowanie projektu z języka angielskiego

        

             Dnia 3.06.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu z języka angielskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Rozwój edukacji kluczem do sukcesu”.

Projekt realizowali uczniowie klasy V i VI w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie, ukończyli go. Założone cele zostały osiągnięte. Uczniowie podnieśli swoje wyniki w nauce, a udział w projekcie wymógł na nich systematyczność. Przyrost wiedzy i umiejętności u uczestników projektu potwierdziły oceny przedmiotowe wyższe od dotychczasowych (szczególnie oceny końcoworoczne).

Wzrosła świadomość korzyści płynących z uczenia się języka angielskiego i motywacja do kontynuacji nauki.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach projektu uczniowie klasy V i VI podnieśli swoje kompetencje językowe w zakresie podstawowych funkcji takich jak: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Sądzę, że niewymierne korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie językowym zaprocentują w kolejnych latach edukacji naszych uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole średniej.

 

W II kwartale, w okresie od 8.04.2015 do 3.06.2015 r. uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach językowych, rozwijając nadal podstawowe funkcje językowe. Kilkoro uczniów klasy piątej wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy Językowej LINGUA plus (edycja XXV). Z kolei uczniowie klasy szóstej pisali test kompetencji z języka angielskiego. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie znacząco poprawili swoje wyniki.

Za aktywny udział w projekcie uczniowie otrzymali przygotowane przeze mnie certyfikaty.