Zajęcia wyrównawcze z matematyki

W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych. Uczniowie bojąc się matematyki  nie lubią jej i  nie uczą się jej i tym sposobem mają coraz większe  zaległości. Wynikiem tego jest  strach przed każdą lekcją i negatywna ocena.  Brak wiary we własne siły jest najgorszym wrogiem ucznia. Można zmienić ten stan, jeśli w odpowiednim czasie dziecko otrzyma pomoc. Praca na lekcjach nie daje takiej możliwości by zająć się wyłącznie uczniami słabymi, dlatego też wskazana jest praca indywidualna z nimi. Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Zajęcia pozalekcyjne są skierowane dla uczniów klas IV -  VI mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Zajęcia wyrównawcze odbywają się 1 raz w tygodniu w 2 grupach.

 

Cele ogólne:

 • Przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły
 • Ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych
 • Ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki
  • Uzupełnianie braków w  wiadomościach matematycznych
  • Wyrobienie poczucia własnej wartości
  • Rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków
  • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym
  • Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi  korygowanie błędów
  • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania matematyczne)
 • Przypomnienie i utrwalenie algorytmu dodawania, odejmowania, mnożenie i dzielenia pisemnego
  • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych związanych z wykonywaniem działań na liczbach naturalnych
  • Przypomnienie i utrwalenie reguł kolejności wykonywania działań
  • Kształcenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych
  • Zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z ułamkami
  • Doskonalenie umiejętności zamiany ułamka niewłaściwego na liczbę mieszana i odwrotnie
  • Kształcenie umiejętności skracania i rozszerzania ułamka do danego licznika lub mianownika
  • Kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłych
  • Zapoznanie uczniów ze sposobem odczytywania i zapisywania ułamków dziesiętnych
  • Kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych
  • Doskonalenie umiejętności obliczania pół trójkątów i czworokątów
  • Doskonalenie umiejętności obliczania obwodów dowolnych wielokątów
  • Doskonalenie umiejętności zastosowania poznanych wzorów do rozwiązywania zadań z życia codziennego
  • Zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z figurami przestrzennymi
  • Kształcenie umiejętności wskazywania ścian i krawędzi prostopadłych i równoległych
  • Kształcenie umiejętności  kreślenia siatek graniastosłupów
  • Kształcenie umiejętności obliczania pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów
  • Kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań związanych z upływem czasu – kalendarz i czas
  • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o  jednostkach
  • Doskonalenie umiejętności zamiany różnych jednostek
  • Obliczanie prędkości, drogi i  czasu
  • Kształcenie umiejętności posługiwania się skalą

 

Treści nauczania:

Liczby naturalne:

 • Przypomnienie wiadomości o liczbach naturalnych i ich własnościach
 • Działania pisemne na liczbach naturalnych
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem działań na liczbach naturalnych
 • Kolejność wykonywania działań

 

Liczby całkowite:

 • Działania na liczbach całkowitych

 

Liczby wymierne:

 • Działania na liczbach wymiernych

 

Ułamki zwykłe:

 • Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie
 • Skracanie i rozszerzanie ułamków do danego mianownik lub licznika
 • Porównywanie ułamków
 • Działania na ułamkach zwykłych
 • Ułamki zwykłe w zadaniach tekstowych

 

Ułamki dziesiętne:

 • Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych
 •  Działania na ułamkach dziesiętnych
 • Wyrażenia dwumianowe

 

Figury na płaszczyźnie:

 • Figury na płaszczyźnie
 • Konstrukcje geometryczne
 • Własności czworokątów
 • Obliczanie obwodów różnych wielokątów.
 • Obliczanie pól czworokątów
 • Poznanie jednostek  pola powierzchni

 

Figury przestrzenne:

 • Wzajemne położenie ścian i krawędzi graniastosłupach
 • Kreślenie siatek graniastosłupów
 • Obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów
 • Ostrosłupy
 • Figury obrotowe

Matematyka w życiu codziennym:

 • Kalendarz  i czas:

- obliczenia dotyczące upływu czasu.

- przeliczanie jednostek (min, godz., sek.).

 • Jednostki długości, masy, monetarne

- zamiana jednostek

 • Droga, prędkość, czas
 • Skala - mapa i plan. Rysowanie przedmiotów w danej skali

 

mgr Dariusz Skulimowski

 

W pierwszym kwartale 2015 r. na zajęciach wyrównawczych z matematyki poruszane były następujące zagadnienia:

- działania łączne na ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych,

- obwody prostokątów,

- obliczenia procentowe na liczbach całkowitych,

- działania na potęgach.